شهرام ناظری


گروه شیداسرپرست: محمدرضا لطفیقسمت اول

شوشتری
شعرآواز از مثنوی بانگ نی ه. ا. سایه
آهنگ ها از محمدرضا لطفی
شعر تصنیف کاروان شهید از محمد ذکائی
تکنواز نی: عبدالنقی افشارنیا
تاریخ ضبط: تابستان 1359
قسمت دوم
افشاری
شعر و آهنگ تصنیف از عارف قزوینی
غزل آواز: سعدی
دو نوازی نی و تار:
عبدالنقی افشارنیا - محمدرضا لطفی
تاریخ ضبط: بهار 1357

دانلود از کفم رها...l
دانلود یوسف من
دانلود کاروان شهید


 

نوشته شده توسط دانلود آهنگ در یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ ساعت 13:1. - لينک ثابت